^  góra strony

 • 1

SP 368 WARSZAWA

w e r s j a   i n t e r n e t o w a   g a z e t k i   s z k o l n e j

2015/2016 NR 1 - Wolontariat

Mamy za sobą rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 a wraz z nim rozpoczęcie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. Przypomnijmy sobie zatem kim jest Wolontariusz, jakie powinien posiadać cechy oraz jak powinien przygotować się do pracy.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Kto, gdzie i według jakich reguł może zostać wolontariuszem? Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych do tego beneficjentów. Wolontariusz pracuje w organizacji na podstawie i w oparciu o porozumienie zawarte z organizacją, które w przypadku wolontariatu dłuższego niż 30 dni przybiera formę pisemną.

Kto może być beneficjentem pracy wolontariusza? Beneficjentem mogą być organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia, fundacje, organy administracji, jednakże należy pamiętać, iż ustawa wyklucza wszelkie podmioty prowadząca działalność gospodarczą.

Jakie kwalifikacje wymagane są od wolontariuszy? Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

Jak przygotować do pracy wolontariusza? Należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń, a jeśli charakter świadczeń tego wymaga, zapewnić środki ochrony indywidualnej.

Jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy? Obowiązkiem wolontariusza jest sumienne wykonywanie zadań oraz dbanie o powierzony mu przez organizację majątek. Wolontariusz ma prawo do bycia poinformowanym na temat jego praw i obowiązków oraz do złożenia prośby o wydanie mu pisemnego zaświadczenia lub opinii o wykonywanej przez niego pracy.

2015/2016 NR 2 - Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Dnia 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Wspólnie z naszymi kolegami uczestniczyliśmy w Gali organizowanej przez Burmistrza dzielnicy Białołęka. Podczas uroczystości nasi najlepsi Wolontariusze otrzymali dyplomy, Szkoła zaś statuetkę symbolizującą Wolontariat. Życzymy wszystkim Wolontariuszom aby ich zapał i chęć pomocy towarzyszył im na co dzień.

Hymn Młodych Wspaniałych:

Dom rodzinny,
Dzieciństwa jasny dom
I dłoń matki, co ścieżki prostuje,
Noś w pamięci
Na przekór trudnym dniom –
Kiedyś innym ten obraz darujesz.
Zawsze serce,
Otwarte serce miej –
Tylko przyjaźń się liczy w potrzebie
I gdy przyjdzie Na bliskich próby dzień,
Nie stój z boku,
lecz innym daj siebie.
Świat na tak, świat na tak.
Zmieniaj świat na tak!
Serca nie miej ze skały,
Bądź jak ośmiu wspaniałych!
Świat na tak, świat na tak,
Zmieniaj świat na tak.

2015/2016 NR 3 - E-wolontariat alternatywą Wolontariatu?

E-wolontariat jest formą wolontariatu w którym kluczową rolę odgrywa Internet. To właśnie za pomocą Internetu dokonuje się rekrutacji wolontariuszy, przydzielaniu zadań oraz monitoringu ich wykonania. Zwany jest także wirtualnym wolontariatem, wolontariatem online czy digital volunteering.

E-wolontariat, jak sama nazwa wskazuje, ma wiele wspólnego z tradycyjnym wolontariatem. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873 wolontariat to działalność wykonywana dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia, formalna lub nieformalna, służąca budowaniu dobra wspólnego, zazwyczaj wykonywana na rzecz organizacji pozarządowych lub inicjatyw podejmowanych przez społeczności.

Głównym celem e-wolontariatu jest wykorzystanie nowych technologii dodatkowo e-wolontariat znacznie zwiększa zasięg i pole działań projektów; sam w sobie jest też atrakcyjny również dla tych, którzy nie mają za sobą doświadczenia w działaniach wolontariatu tradycyjnego (za to spędzają wiele czasu w Internecie, znają jego mechanizmy i możliwości). Dla wielu ludzi e- wolontariat może stać się ulubionym sposobem na działania społeczne, dla niektórych zaś pozostanie dodatkiem do zaangażowania tradycyjnego. Należy jednak pamiętać, że e-wolontariat nie zastępuje wolontariatu tradycyjnego a poszerza jego formy działania.

2015/2016 NR 3 - Quiz

31Zobaczysz je wiosna, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra maja. Jak się nazywają?

Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, a potem rzewnie się rozpłacze, gdzie spadnie łez tych liczba duża, tam z wody się zrobi wielka …

Co to za miesiąc, który niesie: grzyby i wrzosy liliowe w lesie, w sadach soczyste jabłka czerwone, a także pierwszy szkolny dzwonek?

2015/2016 NR 3 - Ślemy pozdrowienia....!!!

Serdeczne pozdrowienia dla Nataszki od Julci!

Serdecznie pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które rozmawiają na przerwach przez słuchawki.

Pozdrawiam moje Sznycelki – Justysia

Pozdrawiam Olę i moich kolegów z klasy 2A – Kuba 2I

Na górze róże na dole fiołki pozdrawiam wszystkie moje Ziomki – Kamil 2I

Pozdrowionka Ci ślę Maju J

 • s7e2.jpg
 • s9e2.jpg
 • s8e1.jpg
 • s4e3.jpg
 • s5e5.jpg
 • s6wv.jpg
 • s5e4.jpg
 • s5e3.jpg
 • s3e1.jpg
 • s1e5.jpg
 • s7e5.jpg
 • s6e5.jpg
 • s1e4.jpg
 • s7e3.jpg
 • s2e3.jpg
 • s2e5.jpg
 • s4e2.jpg
 • s6e3.png
 • s8e3.jpg
 • s5e1.jpg
Copyright © 2013. Marcin Leśniewski  Rights Reserved.